ජයසිරි සේමගේ ගේ
 

ජයසිරි සේමගේ ගේ
කුස පබාවතී සිත්කම් සරණිය - 33

 

බිසොව ඔහු දකිමි
දඹදිවට අග රජ ව
කුස නරවර මෙතැ
මෙමා උදෙසා අවුත් ලොව යෙ